WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:11:am 27/04/09 Đăng ngày “April 27th, 2009”

Qua kiến nghị dừng dự án bauxite, nghĩ về một “Hội Non Sông”

Qua kiến nghị dừng dự án bauxite, nghĩ về một “Hội Non Sông”

Kiến nghị của trí thức Việt Nam trong và ngoài nước ngày 17/4/2009 đã được gửi đến Quốc Hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ với yêu cầu xem xét, dừng lại dự án bauxite. Qua đợt đầu, đã có 135 người ký tên; qua đợt 2 danh sách công bố đã thành 400 [...]

07:11:am 27/04/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »