WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:02:pm 17/04/09 Đăng ngày “April 17th, 2009”

Kiến nghị về vụ khai thác bauxite ở Tây Nguyên

Kiến nghị về vụ khai thác bauxite ở Tây Nguyên

Kính gửi: – Ông Nguyễn Minh Triết Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; – Ông Nguyễn Phú Trọng cùng toàn thể Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; – Ông Nguyễn Tấn Dũng cùng các thành viên Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Chúng tôi, những người Việt Nam ký tên dưới đây, lo lắng trước [...]

03:02:pm 17/04/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Có không kẻ sĩ Trịnh Công Sơn?

Có không kẻ sĩ Trịnh Công Sơn?

Theo Khâm định Việt sử, tháng Tám, mùa thu, năm Nhâm Tuất 1202 vua Lý Cao Tông “Sai nhạc công đặt ra nhạc khúc gọi là “Chiêm Thành âm”. Nhạc khúc này giọng sầu oán não nùng, ai nghe cũng rỏ nước mắt. Nhà sư Nguyễn Thường nói rằng: “Tôi nghe nói: thanh âm của [...]

07:48:am 17/04/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »