WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:29:am 01/04/09 Đăng ngày “April 1st, 2009”

Diễn hành văn hóa

Diễn hành văn hóa

Đang hoan hỉ đọc e-mail đón nhận tin buổi văn nghệ gây quỹ cho cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế năm 2009 sẽ được tổ chức vào cuối tuần này, ngày thứ Bảy 4 tây tháng Tư tại nhà hàng “TA” ở Milpitas 90S. Abel St., Milpitas, CA 94503, từ 6 giờ đến 9 [...]

07:29:am 01/04/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hillary Clinton hay Barack Obama?

Hillary Clinton hay Barack Obama?

Câu hỏi thời thượng trong mùa bầu cử tổng thống hiện nay là: Hillary Clinton (Dân chủ, New York) hay Barack Obama (Dân chủ, Illinois)? Sau cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại bang Iowa ngày 3/1/08 và cuộc bầu cử tại bang New Hampshire ngày 8/1/08, Thượng nghị sĩ Barack Obama chứng tỏ có một [...]

06:51:am 01/04/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »