WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:23:pm 06/04/09 Đăng ngày “April 6th, 2009”

Thời sự đất nước: Nắm cho vững! Bám cho chặt!

Thời sự đất nước: Nắm cho vững! Bám cho chặt!

Nắm đây là nắm các vấn đề cho vững. Bám đây là bám cho chặt những nhân vật cần bám. Cuộc đấu tranh của các chiến sỹ dân chủ và của toàn dân ta cho quyền sống dân tộc đang ở một thời điểm rất thuận lợi. Nhóm lãnh đạo – 15 nhân vật trong [...]

01:23:pm 06/04/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »