WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:32:pm 12/04/09 Đăng ngày “April 12th, 2009”

Họa vô đơn chí

Họa vô đơn chí

1- Cơn lũ cuốn..tiền Ngày 29 tháng 6 chợ Vòm bị đóng cửa. Thế là ngay lập tức mấy chục ngàn người Việt bị mất cả một gia tài. Họ bị mất tiền theo đủ mọi cách. Họ bị mất “công”. “Công”- cách gọi gắn gọn và Việt hóa quầy bán hàng ở chợ Vòm- [...]

05:32:pm 12/04/09 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ngang ngược quá đáng và hậu quả

Ngang ngược quá đáng và hậu quả

Cuộc họp để nghe các ý kiến khác nhau về chủ trương khai thác Bôxít của các nhà khoa học và văn hoá cả nước đã được tiến hành ở Hànội ngày 9-4-2009, dưới sự điều khiển của phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, theo sự uỷ nhiệm của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cuộc [...]

01:21:pm 12/04/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mọi sự phải minh bạch rõ ràng

Mọi sự phải minh bạch rõ ràng

Thế là cuộc hội thảo khoa học về khai thác bôxít trên đất nước ta đã được tiến hành ngày 9-4 tại Hà Nội. Đã có một số văn bản, tin, biên bản, ý kiến cá nhân… sau cuộc họp. Vẫn còn nhiều điều không minh bạch rõ ràng. Công luận trong và ngoài nước [...]

01:18:pm 12/04/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »