WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:15:pm 21/04/09 Đăng ngày “April 21st, 2009”

Nước cờ chiếu tướng !

Nước cờ chiếu tướng !

Kiến nghị do 3 trí thức trong nước Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Toàn đề xướng ngày 12-4 đã có 165 anh chị em trí thức tiêu biểu trong và ngoài nước hưởng ứng sau chưa đầy 1 tuần lễ. Anh Vũ thư Hiên báo tin vui cho tôi ngay ngày 14-4. Lần [...]

01:15:pm 21/04/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »