WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:13:pm 29/04/09 Đăng ngày “April 29th, 2009”

Cảm nghĩ 30-4: Khi người Cộng sản tự thấy ngây, thơ, ngu, dại…

Cảm nghĩ 30-4: Khi người Cộng sản tự thấy ngây, thơ, ngu, dại…

30 tháng 4 lại đến. Đã 19 năm, tôi là nhà báo tự do trên đất Pháp, đất của Tự do-Bình đẳng-Bác ái, những lẽ đời đẹp đã được vận khá rõ vào cuộc sống, tuy còn phải hoàn thiện mãi. Dịp này, nhiều người hỏi vui buồn, được mất, tôi trả lời: có vui [...]

01:13:pm 29/04/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »