WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:57:pm 30/04/09 Đăng ngày “April 30th, 2009”

Thư Ông Hà Văn Thịnh gửi những người đã ký kiến nghị

Thư Ông Hà Văn Thịnh gửi những người đã ký kiến nghị

Tôi như một kẻ tội đồ. Đảng không tin tôi. Những người chính trực trên đất nước này cũng thế

02:57:pm 30/04/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »