WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:42:am 05/04/09 Đăng ngày “April 5th, 2009”

Văn nghệ Phố Đêm

Văn nghệ Phố Đêm

Phố đêm đèn mờ giăng giăng Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên Phố đêm nhiều lần suy tư Ghi nhớ còn trong đời … Chủ nhật 29 tây tháng Ba, lại một đêm văn nghệ tưng bừng ở nhà hàng Sàigòn Kitchen trong khu Grand Century Mall ở San José. Khoảng 6 [...]

08:42:am 05/04/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhật Hạ: Thả tình để tìm về con tim quảng đại

Nhật Hạ: Thả tình để tìm về con tim quảng đại

Tâm sự quý báu cho ai muốn chinh phục được quả tim người Đẹp Khi dòng đời đẩy đưa con người – cùng với những sự kiện đã lui vào ký ức hoặc rời xa tâm thức – người ta có thể an nhiên hay thảng thốt nhìn nhận sự việc bỗng dưng về với [...]

07:59:am 05/04/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »