WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

3 Phản hồi cho “Nhân quyền cho Việt Nam”

 1. xuanhuong says:

  THÂN PHẬN -2
  “Chó lạ ” to dữ hơn người
  Nó ngoạm một miếng thì tôi lìa trần
  Thân tôi một cổ hai xiềng
  Còn đâu dân chủ nhân quyền ! còn đâu ?
  Phản đối nó sủa gâu gâu
  Chấn động biên giới biển sâu núi rừng
  Tàu tây nô lệ đã từng
  Tôi “nô lệ chó” xin đừng rẻ khinh !
  Chỉ biết “còn đảng còn mình” !
  Mất nước ! còn đảng bắc kinh vẫn còn !
  Bắc Kinh còn ! ghế còn !
  Còn ghế còn đảng ta còn ăn chơi !
  xh.

 2. xuanhuong says:

  Thân Phận !
  Người ta dẫn chó dạo chơi
  Thân tôi ! chó dẫn vào đời hại dân
  Cắn tay ! bóp “dế” ! xé quần !
  Trên nền “cờ đỏ, sao vằn ” đảng ta !
  xh.

 3. vohoan says:

  TỰ DO âm ỉ trong lòng !
  Bao giờ mới được thỏa lòng ước mơ
  Muốn quên sao được niềm lo
  Trong mơ thấy bóng tự do hiện về

Phản hồi