WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đính chính

 

Do sơ suất khi biên tập, chúng tôi đã ghi sai tên tác giả truyện ngắn “Bố Vợ“. Sau khi kiểm tra lại, chúng tôi được biết, tác giả của truyện là Đinh Vũ Hoàng Nguyên và truyện đã được đăng trên FaceBook cá nhân của ông trước đó khá lâu.

Chúng tôi xin lỗi ông Đinh Vũ Hoàng Nguyên và bạn đọc về sai sót này.

BBT Đàn Chim Việt

 


Phản hồi