WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Họ” đã dạy sinh viên những gì?

ABC news

Trường chúng em là một trường đại học kĩ thuật lớn của đất nước, kì 2 của sinh viên năm đầu, nhà trường đầu tư 3 tiết Giáo Dục Quốc Phòng-An Ninh một tuần, ngang với số tiết môn Vật lý đại cương. Đặc biệt là bài học về Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Dù rất khó bố trí nhưng nhà trường cử thầy phó và trưởng khoa đi đứng lớp tất các giảng đường để giảng dạy bài này, nội dung bài chép trên lớp của một sinh viên được ghi lại dưới đây (không hiểu sao những bài khác không chép cũng chẳng thấy thầy nói gì, nhưng với bài này thầy trưởng khoa mà thấy đứa nào không chép ngồi nói chuyện thì ăn điểm quá trình zero):

“Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

I. Chiến lược “diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch” đối với cách mạng Việt Nam

1. Khái niệm

a. Diễn biến hòa bình

- Diễn biến hòa bình (DBHB) là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước là các nước XHCN, từ bên trong, bằng các biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành.

+ Kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế-chính trị, văn hoá-xã hội, quốc phòng-an ninh để làm suy yếu từ bên trong đối với các nước XHCN.

+ Chúng kích động mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, sắc tộc…

+ Thực hiện đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập nhằm làm mơ hồ đấu tranh giai cấp.

+ Về kinh tế, chúng khuyến khích phát triển tư nhân hoá.

+ Về văn hoá tư tưởng, chúng khích lệ lối sống tư sản, làm phai nhạt mục tiêu lí tưởng cho sinh viên.

+ Chúng triệt để lợi dụng khai thác những khó khăn, sai sót của đảng và nhà nước trên các lĩnh vực.

b. Bạo loạn lật đổ

- Bạo loạn lật đổ (BLLĐ) là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức do lực lượng phản động hay lực lượng li khai đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành gây rối loạn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay trung ương.

- Hình thức:

+ Bạo loạn chính trị
+ Bạo loạn vũ trang
+ Kết hợp bạo loạn vũ trang với bạo loạn chính trị

- Quy mô bạo loạn: diễn ra ở các mức độ khác nhau, nhiều nơi, nhiều vùng ở địa bàn có cơ sở chính trị yếu kém.

II. Chiến lược DBHB, BLLĐ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

1. Âm mưu thủ đoạn

- 1950-1975: dùng quân sự nhưng thất bại nặng nề.

- 1975-1995: bao vây cấm vận kinh tế, cô lập về ngoại giao, lợi dụng những khó khăn về kinh tế, hậu quả sau chiến tranh, đẩy mạnh chiến lược DBHB, coi VN là một trọng điểm.
- 1995- nay: trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới, chúng điều chỉnh xoá bỏ cấm vận về kinh tế, bình thường hoá quan hệ ngoại giao để chuyển sang 1 thủ đoạn mới nhằm đẩy mạnh chiến lược DBHB.

2. Mục tiêu của các thế lực thù địch: (thầy giáo bảo nhớ hay quên gì cũng được, chỉ cần nhớ ba chữ “xoá, xoá, lái” là đạt rồi, thầy còn bảo thầy rất tâm đắc vì khi biên tập thầy cho thêm chữ “lái” rất hay vào và đã được xuất bản)

- Xoá bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản
- Xoá bỏ chế độ XHCN
- Lái các nước XHCN đi theo con đường CNTB và lệ thuộc vào CN đế quốc.

3. Thủ đoạn

- Chúng nuôi dưỡng các tổ chức phản động lưu vong, các phần tử bất mãn chống đối trong nước, gây mất ổn định chính trị.

- Kích động, dụ dỗ, cưỡng ép quần chúng nhân dân biểu tình.

- Yêu cầu đặt ra là cảnh giác kịp thời, phát hiện âm mưu BLLĐ, dự báo tình hình về quy mô, địa điểm và thời gian.

- Khi bạo loạn xảy ra cần nắm vững nguyên tắc: “nhanh gọn, tiên quyết, linh hoạt, đúng đối tượng, sử dụng lực lượng và phương thức phù hợp, không để lan rộng kéo dài”.

III. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm và những giải pháp phòng chống chiến lược DBHB, BLLĐ của đảng ta

1. Mục tiêu, nhiệm vụ

a. Mục tiêu

- Làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, chiến lược DBHB, BLLĐ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

- Giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để xây dựng đất nước.

- Bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia.

b. Nhiệm vụ

- Kiên quyết làm thất bại âm mưu thủ đoạn DBHB, BLLĐ, đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ QPAN hiện nay, đồng thời là một nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài.

- Chủ động phát hiện âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, kịp thời tiến công ngay từ đầu, xử lý nhanh chóng, hiệu quả khi có BLLĐ xảy ra.

2. Quan điểm, phương châm

a. Quan điểm

- Đấu tranh chống chiến lược DBHB là một cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go ác liệt, lâu dài phức tạp trên mọi lĩnh vực.

- Chống chiến lược DBHB là cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ QPAN hiện nay để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp các khối đại đoàn kết dân tộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam trong đấu tranh phòng chống chiến lược DBHB.

b. Phương châm

- Chủ động, kiên quyết, xử lý khôn khéo tình huống, giải quyết hậu quả khi có BL xảy ra.

- Giải quyết các vụ gây rối, không để phát triển thành bạo loạn.

- Xây dựng tiềm lực vững mạnh của đất nước, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước và quốc tế, kịp thời làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá đối với cách mạng Việt Nam”.

Trên đây là toàn bộ bài học, được giảng dạy trong tất cả 6 tiết, mọi người tùy ý nhận xét (thực ra nếu 6 tiết mà viết từng này thì bao nhiêu thời gian còn lại làm gì nhỉ? Thầy giáo “chém gió” đủ thứ chuyện từ chuyện gia đình của thầy đển chuyện ngày xửa ngày xưa khi thầy còn là một anh binh nhì…)

Vô tình em còn thấy thằng bạn em nó viết ở cuối bài học là: “Hic hic, hôm nay qua đi, ngày mai nữa là đến ngày 14-2 rồi, không biết nàng đang nghĩ gì nhỉ! Ôi trời, đã học Vật lý đau hết cả đầu lại còn phải chép cái đống này, phù…ù…ù… May quá hết rồi. He he”.

© Huỳnh Thế Nam
Nguồn: Dân Làm Báo

7 Phản hồi cho ““Họ” đã dạy sinh viên những gì?”

 1. Võ Hưng Thanh says:

  Lịch sử luôn luôn là sự diễn tiễn của xã hội từ quá khứ sang hiện tại và tiếp đến tương lai. Cả ba yếu tố quá khứ, hiện tại, tương lai luôn móc nối vào nhau, cái nào cũng chịu ảnh hưởng của cái trước đó. Do đó mọi đánh giá lịch sử không thể chỉ căn cứ vào hiện tại. Chỉ khi nào hiện tại đã lùi xa về quá khứ, không còn chịu tác động của hiện tại nữa, khi ấy việc đánh giá mới thật sự đầy đủ, khách quan, toàn diện và chính xác. Thế nhưng khuynh hướng của con người luôn luôn chủ quan, cái gì trong hiện tại vẫn thường được đặt cao theo quyền lợi vật chất hay tinh thần của mình. Đó là ý nghĩa của chủ quan, của thiển cận, của cạn hẹp, và của bản thân hay cá nhân. Nhất là nếu ý chí đó là độc đoán thì thật thiệt hại chung cho lịch sử và cho xã hội. Nên nói tóm lại, con người lành mạnh, xã hội lành mạnh, không bao giờ chỉ biết để cao hiện tại một cách quá đáng, muốn bắt ép tương lai vào hiện tại, muốn giải thích quá khứ bằng hiện tại. Điều đó thật sự chỉ chủ quan, kém sáng suốt, và trong tương lai mọi sự cũng đều bị trần trụi ra cả. Đó vẫn luôn là cách khôn mà không ngoan. Có nghĩa chỉ là cách khôn tắt, không phải cái khôn bao quát cả lịch sử. Đây là điều chuẩn mực, nhất là về mặt giáo dục, đào tạo con người luôn cần phải tránh. Con người luôn cần phải biết tôn trọng con người mới đúng là con người chân chính, lành mạnh thật sự. Có nghĩa con người không phụ thuộc vào quá khứ, vào hiện tại, mà chỉ phụ thuộc vào tương lai mới thật là con người và xã hội có thực chất phát triển nhất.

  VHT

 2. Thằng Mõ says:

  Đây chỉ là những bóng ma hay những con ma csVN cố tình nhào nặn ra để làm cho người dân
  hoang mang lo sợ. Vì không biết thế nào là DBHB cũng như ai đang chủ truơng hay lãnh đạo
  DBHB nên người dân lúc nào cũng hoang mang,hoảng sợ. DBHB có thể ở khắp nơi, ở ngoài
  đường hay ở ngay trong nhà của mình thì làm sao mà không lo cho được?! Hơn nữa DBHB
  lại là phản động,phản quốc mới đáng sợ chứ. Đụng vào nó là mất mạng như chơi hay tệ lắm
  cũng ở tù không có ngày ra. Điều dáng sợ nhất là chẳng ai biết nó như thế nào và ở đâu để mà
  tránh, chỉ đến khi nó vận vào thân thì đã muộn rồi.

 3. Anonymous says:

  “Diễn biến hòa bình (DBHB) là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước là các nước XHCN, từ bên trong, bằng các biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành … Thực hiện đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập nhằm làm mơ hồ đấu tranh giai cấp.”

  Bây giờ giai cấp được ưu đãi nhất ở Việt Nam là đảng viên cộng sản và công an, vậy đấu tranh giai cấp nào nữa ??

  “3. Thủ đoạn của các thế lực thù địch: … kích động, dụ dỗ, cưỡng ép quần chúng nhân dân biểu tình.”

  Làm thế nào cưỡng ép dân đi biểu tình ?? Đọc mà cười muốn rớt răng! Nguyên văn bài giảng còn nêu rõ thế lực thù địch là do Mỹ đứng đầu nữa chứ … hehehe

 4. Duc Nguyen says:

  Tôi đã trãi qua 16 năm học dưới thời VNCH mà không đọc được môt giòng chữ tuyên truyền chống Cộng nào trong chương trình học , mặc dầu miền Nam đang chiến đấu một mất một còn. Chính vì thế mà VNCH mãi mãi là một hình ảnh tuyệt đẹp trong trí tưởng của tôi.

  16 năm học dài , cho đến hết Đại Học , gia đình tôi không phãi tốn một đồng nào , ngoài chuyện cơm áo mặt. Không cần phãi COCC , mọi người đều có cơ hội vương lên ngang nhau. Mấy thằng bạn nghèo khổ của tôi đều được du học vì học giỏi , ngay cả những SVHS có cha tập kết ma` không bị nghi kỵ hay phân loại.

  Tạ ơn chế độ VNCH và những chiến sỉ đã quên thân mình bảo vệ miền Nam.

  Chế độ hiện nay đã làm được gì để đáng được người dân nhớ đến !

 5. Giai cấp says:

  “Đấu tranh chống chiến lược DBHB là một cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go ác liệt, lâu dài phức tạp trên mọi lĩnh vực”.
  Vậy thì đấu tranh giai cấp ở đây là đấu tranh giữa giai cấp nào và giai cấp nào nhỉ các nhà lí lú của đảng cộng sản chỉ ra cho cái đừng nói chung chung để đánh tráo khái niệm như vậy. Có phải là đấu tranh giữa giai cấp công nhân và công nhân không?. Nếu vậy sao công nhân ở các khu công nghiệp biểu tình thì đảng ta tìm mọi cách dẹp đi.
  Còn đấu tranh dân tộc là đấu tranh giữa dân tộc nào với dân tộc nào. Kinh với Thượng hay Khơ me với Khơ mú. Thật là một khái niệm hết sức mù mờ, mù mờ tới mức gian trá. Hỡi các công dân mạng hãy vạch mặt bọn cộng sản gian trá đang ngày đêm hút máu dân tộc mình.

  • Lý Sinh Sự says:

   Chắc bạn quyên đó. Tôi có thể nhắc lại giúp bạn. Đại khái, theo quan điểm của học thuyết đấu tranh giai cấp của ông Các Mác – cha đẻ của CNCS thì xã hội loài người thời nay có 2 gia cấp: Giai cấp bóc lột – đại diện là CNTB và giai cấp bị bóc lột -đại diện là giai cấp công nhân. Ở VN ta (theo “định nghĩa” có trong hiến pháp và điều lệ của đảng CS) đảng CSVN là đội quân tiên phong của giai cấp CN (GC bị bóc lột) đại diện trung thành cho quyền lợi của giai cấp CN của ND lao động và của cả dân tộc. Họ nắm CQ và lãnh đạo cả nước làm các cuộc CM (có nhiều cuộc CM, tuy theo từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử).
   Thế đấy, tất nhiên đó là theo như họ nói, lý thuyết là như vậy, còn thực tế thì phải bàn và tranh luận rất nhiều để làm rõ các khái niệm mà nhiều người nói rằng đang bị đánh tráo…v.v và …v..v.

 6. Quẩn Quanh says:

  Đó chỉ là một mớ lý luận quẩn quanh, dạy lấy được, người dạy cốt dạy cho xong để kiếm cơm, người học thì đến lớp lấy lệ để vượt quacho đủ trình học. Bọn chúng cố nhét vào đầu con trẻ của chúng ta những điều phi lý như vậy là hòng cứu vãn sự sụp đổ của chế độ cộng sản thối nát này. Nhưng cái gì đến sẽ phải đến ngày tàn của SCVN đã bắt đầu.

Leave a Reply to Duc Nguyen