WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngày của Mẹ

Hai hôm nữa là Ngày của Mẹ

Trời phương Tây nhớ Mẹ phương Đông

Chim về tổ mẹ hiền che cánh mỏng

Mẹ nghìn trùng thương nhớ cả mênh mông

Mai vũ trụ có dâng thành nước mắt

Hành tinh nầy còn hạt bụi thinh không

Xứ vô tưởng vẫn còn hơi hướm Mẹ

Không gian ơi lòng Mẹ ngát vô cùng

Quê mình nghèo chinh chiến phân ly

Ngày trở về buồn hơn buổi ra đi

Quê xưa vắng Mẹ hồn nhang khói

Mother’s Day – Ngày của Mẹ – Hoa Kỳ

Mẹ Việt Nam là Mẹ của con

Bà Mẹ quê gói ghém vuông tròn

Nửa lưng chén cháo chia dăm đứa

Dĩa mắm cà thô cơm vẫn ngon

Mẹ Việt Nam của vạn đứa con

Chân trời góc bể chút lòng son
Gặp nhau còn nhớ con thương Mẹ

Thương Mẹ ai đành quên nước non

Nako, Ngày của Mẹ tháng Năm, 2011

© Trần Kiêm Đoàn

© Đàn Chim Việt

Phản hồi