WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ba Đình no, Thanh Hóa đói

Ba Đình no, Thanh Hóa đói © Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Ba Đình no, Thanh Hóa đói”

 1. xuanhuong says:

  XuanHuong
  Ba Đình no, Thanh Hóa đói !.
  tranh BaBui dcv.05-2011 http://old.danchimviet.info/archives/34627

  Năm năm lại có một lần
  gian nhân hiệp đảng “tụt quần” * lên ngôi !

  Năm năm lại có một lần
  Gian nhân hiệp đảng “thay quần”** lên ngai !
  Đói lòng ăn sắn ăn khoai
  Sắn khoai ăn hết thành người trong lăng***
  nhân dân chết đói nhăn răng !
  Đảng viên giầu có vênh vang đời đời
  Nướng dân trong chảo dầu sôi
  Thanh Hóa ! Thánh hóa ! biến Người thành ma.

  *bỏ mặc quần chúng
  **thay mặt quần chúng
  *** người vô sản
  xh. may 2011

Phản hồi