WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chùm thư pháp: Vân-Phi-Chi- Ý-Tượng-Bát-Pháp

Thế kỷ 13 các nhà truyền giáo Âu châu đến Trung Hoa, họ đã ngẫn ngơ thán phục mỗi chữ viết Hán ngữ là một bức tranh. Điều đó không có chi lạ vì nguồn gốc chữ Trung Hoa là tượng hình

Ngày nay, một thử nghiệm của nhiếp ảnh gia Penmanship ( Đài Loan ) kết hợp nhiếp ảnh và thư pháp. Ông cho biết, người mẫu được treo trên các sợi dây thép.

1 Phản hồi cho “Chùm thư pháp: Vân-Phi-Chi- Ý-Tượng-Bát-Pháp”

 1. Trung Hoàng says:

  Ngũ âm LONG TỰ

  Rống rồng rổng rỗng rộng hư không,
  Tính tình tỉnh tĩnh tịnh sạch lòng.

  Hoà hoa hoá hoả đơm bông,
  Rồng Tiên vượt lượn Lạc Hồng lướt bay.

  Nguyên sinh trời đất cổ lai !!!

Phản hồi