WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:53:pm 01/03/11 Đăng ngày “March 1st, 2011”

Người cầm bút thời hiện đại: Khai thác – viết thế nào về đề tài Lịch Sử, tái hiện qúa khứ?

Người cầm bút thời hiện đại: Khai thác – viết thế nào về đề tài Lịch Sử, tái hiện qúa khứ?

Mấy tuần nay, dư luận ồn lên về 2 tác phẩm được Hội nhà văn VN trao giải thưởng văn học năm 2010: Hội Thề (HT) – giải A – Tiểu thuyết của Nguyễn Quang Thân (BQT) và Dị Hương (DH) – giải B – Tập truyện ngắn của Sương Nguyệt Minh (SNM). Tôi muốn [...]

11:53:pm 01/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuông ngân chạnh nhớ yêu đầu

Chuông ngân chạnh nhớ yêu đầu

Trả lời có lẽ giờ đây chỉ còn chăng ngọn lửa chập chờn trên mái chùa đang bốc cháy trong tâm tưởng của tôi.

12:02:am 01/03/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Nói về mối quan hệ giữa con người và con người trong xã hội

Nói về mối quan hệ giữa con người và con người trong xã hội

Mỗi cá nhân khi sinh ra đời đã lập tức thành thành viên hay thành phần của xã hội. Đây là điều sơ đẳng nhất mà mọi người đều biết. Thành viên hay thành phần đó trước hết là thành viên hay thành phần của một gia đình, của một giòng họ, của một thôn [...]

12:02:am 01/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

1001 Ghonim trong cuộc Cách Mạng không lãnh tụ

1001 Ghonim trong cuộc Cách Mạng không lãnh tụ

“Trát lệnh lịch sử” đang được ban phát khắp nơi, lòng trời đang chiều theo bá tánh đáng tội nghiệp trên mặt địa cầu, thiên thời chính là những giờ phút này, còn 1001 Wael Ghonim của Việt Nam thì đang ở đâu sao chưa chịu hiện thân lãnh đạo?

12:01:am 01/03/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »