WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:33:pm 21/10/11 Đăng ngày “October 21st, 2011”

Việt Nam chậm bình luận về Gaddafi

Việt Nam chậm bình luận về Gaddafi

Bộ Ngoại giao Việt Nam không đưa ra bình luận nào về cái chết của Đại tá Gaddafi

02:33:pm 21/10/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hãy ủng hộ cuộc vận động ký tên đòi tự do cho Blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

Hãy ủng hộ cuộc vận động ký tên đòi tự do cho Blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

Mong tất cả mọi người ủng hộ cuộc vận động này vì công lý và nhân đạo!

12:39:pm 21/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Không biết ngành an ninh có nghĩ đến bài học lịch sử này?

Không biết ngành an ninh có nghĩ đến bài học lịch sử này?

Ngày 3 tháng 12 năm 2004, trên tờ Wall Street Journal đăng bài báo của Andrew Higgins với tiêu đề: “Đồng chí ‘Chris Petersen’ – Người bạn lớn tại Trung Quốc và Albania; ‘Kế hoạch Mongol’ đã nói lên tất cả”. Bài báo nói về cuốn sách của Hoekstra – một cựu quan chức ngành [...]

07:33:am 21/10/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Đại ca Tẩn

Đại ca Tẩn

Trâu điên về Cheb (Tiệp) làm chủ một cơ sở kinh doanh quần áo may sẵn. Giầu, triệu phú Dollars. Bò Rừng đang là chủ một Restaurant ở bên Tây Đức, cũng là dân ”có cổ có cánh” ở Đức.

06:11:am 21/10/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

GS Hà Minh Đức sắp được 2 giải thưởng HCM

GS Hà Minh Đức sắp được 2 giải thưởng HCM

Trao giải thưởng văn học HCM, giải thường khoa học công nghệ HCM cho cuốn sách này thì giải thưởng danh giá kia sẽ không còn mang tính chính danh nữa .,.

12:00:am 21/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hành trang cho Lech Walesa và Occupy Wall Street

Hành trang cho Lech Walesa và Occupy Wall Street

Muốn tạo được công bình trong xã hội hiện nay chỉ có một tổ chức duy nhất đủ tư cách và lý lẽ để thực hiện mà thôi: Tổ chức Công Đoàn.

12:00:am 21/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »