WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:11:pm 29/10/11 Đăng ngày “October 29th, 2011”

Các ông lớn ở châu Á đụng độ trên biển

Các ông lớn ở châu Á đụng độ trên biển

Trung Quốc phải hiểu rõ rằng mọi cố gắng nhằm thiết lập vòng vây chiến lược với Ấn Độ đều sẽ bị đáp trả.

03:11:pm 29/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Về danh xưng nhà dân chủ

Về danh xưng nhà dân chủ

Xem vậy thì muốn làm một chiến sĩ dân chủ chân chính thật không dễ, nói chi đến nhà nọ nhà kia?

01:48:pm 29/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những bản hùng ca

Những bản hùng ca

Qua những thành quả công tác như chiến dịch Cám Ơn Anh và Hùng Ca Sử Việt, vỏn vẹn có 4 nhân vật điều hợp và 1 niên trưởng đã ra đi, với sự cộng tác của nhiều nghệ sĩ, và hàng ngàn khán giả bốn phương Asia chính là một tổng cục chiến tranh chính trị VNCH hải ngoại mà chúng ta trông đợi.

12:04:am 29/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Con đường dân chủ hóa

Con đường dân chủ hóa

Đảng CSVN hãy sớm nhận định rõ vai trò của mình trong sứ mệnh nặng nề đối với dân tộc, với lịch sử ngày hôm nay. Đừng để cho một dân tộc anh hùng trở thành nhu nhược mất hết ý chí chiến đấu giành độc lập tự do và bảo vệ Tổ quốc. Đừng để cho những người trẻ như luật sư Lê Công Định, phải đấu tranh đòi “Trả lại hào khí Diên Hồng”.

12:01:am 29/10/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Occupy Wall Street: Một phần trăm là những ai?

Occupy Wall Street: Một phần trăm là những ai?

Người ta hỏi: Những người này chống ai? Họ muốn cái gì? Phong trào Chiếm Wall Street đã bị hiểu lầm theo đủ cách khác nhau.

12:00:am 29/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »