WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:01:am 04/02/14 Đăng ngày “February 4th, 2014”

Không có cái gọi là “từ Hán Việt”

Không có cái gọi là “từ Hán Việt”

Cái to nhất ngăn trở ta dám nhận lại tài sản vô giá này là thói nô lệ, thói tự kỷ ám thị nặng nề khiến ta vô thức đẩy nhiều di sản quý báu của tổ tiên cho người ngoài để rồi cúc cung làm chú học trò ngu ngơ, bị đè bẹp dưới cái bóng hoang tưởng!

11:01:am 04/02/14 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

VN khó vào được TPP vì vi phạm quyền lao động quốc tế căn bản

VN khó vào được TPP vì vi phạm quyền lao động quốc tế căn bản

Mặc dù Việt Nam được nhiều công ty lớn của Mỹ có vốn đầu tư ở Việt Nam ủng hộ bao gồm IBM, Ford, etc. nhưng rõ ràng Việt Nam không thỏa mãn điều kiện lao động, do đó chánh phủ Hoa Kỳ cho tới nay vẫn chưa chấp thuận cho Việt Nam hưởng quy chế này.

07:50:am 04/02/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Ba Lan: Tết ‘đa nguyên’ của cộng đồng người Việt

Ba Lan: Tết ‘đa nguyên’ của cộng đồng người Việt

Amnesty vận động một chiến dịch viết thư cho Hạnh, gửi tới nhà tù, nơi cô đang bị giam giữ. Chiếc bàn của Amnesty luôn đông người, với những lá thư được viết bằng các thứ tiếng khác nhau…

06:40:am 04/02/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »