WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:47:pm 17/02/14 Đăng ngày “February 17th, 2014”

Điệu nhảy sol-đô-mi mừng ngày 17 tháng 2

Điệu nhảy sol-đô-mi mừng ngày 17 tháng 2

02:47:pm 17/02/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tìm lời giải đáp cho “Người đẹp xứ Thanh” với tình, tiền, tù, tội!

Tìm lời giải đáp cho “Người đẹp xứ Thanh” với tình, tiền, tù, tội!

Giờ đây cô vẫn nuôi hy vọng các cơ quan chức năng Tối cáo có thể minh oan cho cô, cô tiếp tục kêu oan và nuôi một hy vọng mõng manh từ những người đồng chí của của bố cô.

01:17:pm 17/02/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Từ sự hoang tưởng quyền lực đến những hành vi phạm pháp

Từ sự hoang tưởng quyền lực đến những hành vi  phạm pháp

Tôi đề nghị chị Phạm Như Anh, anh Lê Xuân Đính, chị Lê Hoài Phương giải thích cho VIPEN và cả làng Thơ Việt ở Đức về câu chuyện bất nhã này.

12:22:pm 17/02/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Không thể cắt, xóa lịch sử

Không thể cắt, xóa lịch sử

Chính quyền Việt Nam đang theo đuổi đường lối ngoại giao nhu nhược, lại cho là mình khôn ngoan hãy nhớ các bài học lịch sử của thế giới.

05:52:am 17/02/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »