WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:04:am 07/02/14 Đăng ngày “February 7th, 2014”

Nỗi lòng với non sông

Nỗi lòng với non sông

Giá như những “cách mạng lão thành”, những nhà trí thức cộng sản có được cái khi phách như chàng trai Nguyễn Đắc Kiên “nếu một ngày tôi phải vào tù, thì chắc chắn là nhà tù Cộng sản, bởi vì tôi khao khát Tự do” thì cuộc cách mạng Hoa Lài đã xảy ra ở Việt Nam từ lâu rồi!

05:04:am 07/02/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Linh – Kiệt và món bê thui

Linh – Kiệt và món bê thui

Kiếp người ngắn ngủi trầm luân. Cả hai ông giờ đang phiêu du miền cực lạc, chẳng biết có còn chút vấn vương trần thế mà nhớ tới bữa nhậu bê thui chấm với nước mắm gừng của thủa hàn vi.

04:51:am 07/02/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Ghế súp

Ghế súp

Chớ có “doanh nghiệp cách mạng” nào mà tôn trọng khách hàng nhưng phải chi khi bị ấn đầu ngồi xuống cái ghế (súp)…

04:38:am 07/02/14 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »