WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:26:pm 08/08/16 Đăng ngày “August 8th, 2016”

Lọc ngược!

Lọc ngược!

(Nói chuyện với cái cột nhà đang bị vênh…váo) Ngôi nhà Việt Nam gấm vóc yêu quý của chúng ta đã bị “đại tu nhăng nhít” mấy chục năm nay bởi những kiến trúc sư tồi, mục ruỗng mất cái nền, và hiện đang trụ trên 4 cây cột sơn son mà chữ Tàu gọi [...]

04:26:pm 08/08/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Formosa và MCC [1]

Formosa và MCC [1]

Tại sao khi đầu tư vào một nhà máy thép quy mô nhỏ tại Trung Quốc, Formosa dựa vào kỹ thuật của một công ty Nhật Bản mà khi đầu tư vào Việt Nam, với một công trình lớn hơn hàng chục lần, họ lại dựa vào một tập đoàn của Trung Quốc?

04:14:pm 08/08/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ảo vọng của Trung Cộng tại biển Đông

Ảo vọng của Trung Cộng tại biển Đông

Nền kinh tế Trung Cộng đã ngày một đuối và trầm kha trong khủng hoảng về tài chánh không lối thoát…

04:01:pm 08/08/16 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nhận định Thông Báo của luật sư Võ An Đôn về quỹ từ thiện Go Fund Me

Nhận định Thông Báo của luật sư Võ An Đôn về quỹ từ thiện Go Fund Me

Nói tóm lại, tôi hoàn toàn không đồng ý với Thông Báo của luât sư vì nó không đúng với thực tế.

03:52:pm 08/08/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »