WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:31:pm 30/08/16 Đăng ngày “August 30th, 2016”

Hạ Đình Nguyên: Yên Bái và 8 phát K59

Hạ Đình Nguyên: Yên Bái và 8 phát K59

Như chuyện đã loan ai cũng biết. Chỉ là 8 phát đạn, 4 phát dành riêng cho ông Bí thư tỉnh trong một căn phòng riêng cách âm, 3 phát dành cho ông chủ tịch HĐND tỉnh, và một phát dành riêng cho mình, cùng trong một căn phòng khác của ông chủ tịch HĐND [...]

03:31:pm 30/08/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhận định về Thông báo số 18 của Nguyễn Thanh Tú (Người đi tìm công lý cho cha)

Nhận định về Thông báo số 18 của Nguyễn Thanh Tú (Người đi tìm công lý cho cha)

Khi Nguyễn Thanh Tú cùng một số thân hữu ghi danh hoạt động cho tổ chức Viêt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng viết tắt là Viêt Tân hay Viet Nam Reform Party

03:24:pm 30/08/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »