Home » 04:12:pm 31/08/16 Đăng ngày “August 31st, 2016”

Rối loạn ở quân khu II

Rối loạn ở quân khu II

Sau khi thủ tướng Dũng rớt đài thì vây cánh của Trọng lật đật hất tướng Tỵ ra khỏi bộ Quốc Phòng cho về Quốc Hội ngồi chơi xơi nước

04:12:pm 31/08/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »