|

Đơn tố cáo khám xét và bắt người trái pháp luật

LTS: ĐCV nhận được đơn tố cáo sau đây của gia đình ông Cù Huy Hà Vũ. Chúng tôi cho đăng để những ai quan tâm đến “Vụ án Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” được biết.

 

Phóng xạ Cù Huy Hà Vũ. Biếm họa Tú Thịt

 

Trang 2

Trang3

Trang 4

 

 

 

Phản hồi