WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:13:am 22/08/11 Đăng ngày “August 22nd, 2011”

Hậu ý cuộc bắt giữ ngày 21/08/2011

Hậu ý cuộc bắt giữ ngày 21/08/2011

Chúng tôi thầm nghĩ phải chăng những người biểu tình chống quân xâm lược Trung Quốc vừa qua lại mắc sai lầm, ấu trĩ như thời trước, chỉ có khác là ngày trước nhiều người đã đả đảo lầm người yêu nước là kẻ bán nước, còn nay thì ngược lại, quên mất kẻ bán nước?

10:13:am 22/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Những bước đi ngập ngừng đến dân chủ

Những bước đi ngập ngừng đến dân chủ

Các nguyên tắc của bạo chúa đã bị đảo ngược: càng nhiều bạo lực càng sinh ra nhiều giận dữ, tiếp sức cho lòng can đảm của những người bị áp bức…

12:04:am 22/08/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bản hướng dẫn DOC và áp lực độ nóng Biển Đông

Bản hướng dẫn DOC và áp lực độ nóng Biển Đông

Trong bối cảnh các bên đều cần có một văn bản chính trị để hạ nhiệt ở Biển Đông như Bản quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC thì việc tìm ra một công thức thỏa thiệp là bắt buộc. Ngày 21 tháng 7 năm 2011, tại Bali – Indonesia, trong khuôn khổ cuộc gặp [...]

12:03:am 22/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Mười khuôn mặt thơ trẻ đương đại

Mười khuôn mặt thơ trẻ đương đại

Đó là một thế hệ có trình độ học vấn, đa tài và hoạt động ở nhiều lĩnh vực xã hội. Họ sáng tạo nghệ thuật và có nhiều điều kiện giao lưu quốc tế. Họ khẳng định một thế hệ trẻ hôm nay của một đất nước mở cửa và hội nhập, hoàn toàn khác với thế hệ nhà thơ đi trước trưởng thành trong chiến tranh.

12:02:am 22/08/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Thềm Biển Đông – Chiếc nôi của người Việt

Thềm Biển Đông – Chiếc nôi của người Việt

Bảo vệ Biển Đông cùng Hoàng Sa, Trường Sa không chỉ giữ gìn lãnh hãi mà còn bảo vệ cái nôi thiêng liêng, nơi tổ tiên chúng ta lần đầu đặt chân lên đất châu Á, 70000 năm trước.

12:01:am 22/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »