WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

3 Phản hồi cho “Mẹ liệt sĩ”

  1. dân đen says:

    Mẹ liệt sĩ đã đến lúc mang bằng khen xuống đường ngồi bà chông làm dân oan đòi đất những thằng con mất dạy ngoài Ba Đình

  2. phiếm luận says:

    Mẹ VN cũng phải nên phân loại,Mẹ chế độ CỦ khác với Mẹ chế độ XHCN,Mẹ chế độ Củ không theo HCM,Mẹ chế độ CHXHCNVN theo HCM và còn là đảng viên.tựu chung thì Mẹ nào cũng là mẹ,nhưng dù sao tình thương con cái dành cho mẹ vẫn có khác hơn…hi hi hi

  3. Thằng “Tàu ngữa” này, nhìn thật chướng mắt !!!

Phản hồi