WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Tình đồng chí Việt – Trung”

 1. dân đen says:

  Thái thú nhe nanh vâng lệnh Hán
  Hút khô máu mũ chính dân mình
  Chữ vàng bốn tốt quỳ dâng đất
  Lưỡi bò oan khuất vạn sanh linh….

 2. Người San Jose says:

  “…Láng giềng hữu-nghị DÊ YÊU CỌP.
  Đồng-chí thắm tình CỎ MẾN TRÂU…”

  Người San Jose

Phản hồi