WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

5 Phản hồi cho “Bản chất xã hội đen của giáo dục XHCN”

 1. nguyen ha says:

  Dây là bằng chứng,vì sao có sách-giáo khoa như thế! Sau dây là bài ca “Dội tự vệ” của HCM dăng ở báo dỘC-lẬP
  SỐ 117 ngày 1 tháng 2 năm 1942:” Gươm dao ta— Dem mài di—mài cho bén—mài cho sắc—Nhật ta dâm–
  Pháp ta chặt”. Xem thế thì biết tất cả chỉ là “học tập noi gương Bác”!!

 2. Lưu Linh says:

  ” Chơi xong ” giết ! Phải xã hội đen không ?

 3. nguyenha says:

  Bản chất Chế-dộ như thế,mà ai chống thì bị bắt ở tù,thế mới lạ!!

 4. T. says:

  Đây là kết quả do HCM và Đảng Cộng Sản đã giáo dục cho những thế hệ trẻ trở thành những con người vô cảm, đại đa số công an ngày nay không có lòng nhân, khi được lệnh của cấp trên là họ xông vào, đánh đập, bắt giữ những người nông dân vô tội chỉ vì họ dám chống lại việc cướp đất của chính quyền ….

 5. Builan says:

  Bàn tay NĂM ngón
  Năm cánh sao vàng

  Cắt đi HAI ngón,
  Cắt HOÀNGTRƯỜNG Sa

  Bàn tay cụt ngủn
  Máu chaỷ, dân la

  CỜ SAO năm cánh
  Còn BA- BA ĐÌNH

  Saì gòn Hà Lộị
  Hốt hoảng “thất kinh”

  Giáó dục TAÍ CẤU (trùc)
  Tôị tình cháu con !

  Bao giờ Hù Cộng nên khôn
  “Chị em ta”? hết vạch N.. phơi SAO !

Phản hồi