WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Làng báo Ba Đình”

  1. Trần thị Bảo Vân says:

    P/s: Út “trèo” bằng link này nè:
    - https://123hoang.wordpress.com/cam-li-nguyễn-thị-mỹ-thanh/

    Thôi, Út đang bận túi bụi, tranh thủ ghé một chút…báo động, thôi nghen…

  2. T. says:

    Ông Babui hay quá khi dùng chữ NGÀY BÁO CHÍ C.M. để cho độc gỉa thấy đó là NGÀY BÁO CHÍ CHÓ MÁ….xin bái phục…

Phản hồi