WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Việt Mỹ đối thoại về nhân quyền”

 1. Võ Hưng Thanh says:

  NHÂN QUYỀN

  Nhân quyền đâu có lạ gì
  Quyền làm người đó ai người chẳng thông
  Bởi người đâu chỉ sống ăn
  Nhưng người danh giá làm người tự do
  Người danh giá bình đẳng nhau
  Tự do người chẳng trên đầu đội ai
  Vậy nên độc lập tự do
  Mỗi người tự chủ nêu cao nhân quyền
  Độc lập tất chẳng lụy người
  Tự do hà cớ phải hùa theo ai
  Người độc lập trên đời đứng thẳng
  Người tự do suy nghĩ tự mình
  Hay chi những thói linh tinh
  Cá mè một lứa giật mình lắm thay
  Kiểu dân ngu khấu đầu lãnh tụ
  Kiểu lạm quyền bắt ép người ta
  Người mà nô lệ lẫn nhau
  Hỏi trời có biết nhân quyền là đâu
  Nên nhân quyền tự mình quyết trước
  Có lẽ nào đợi ngóng ý người
  Dân mình mình chẳng thương yêu
  Đợi người góp ý vậy mình là chi
  Ấy chỉ bởi vì “phê” lâu quá
  Cắt cơn ghiền hồ dễ lắm sao
  Ở đời những chuyện tào lao
  Tự mình phong thánh biết bao hãi hùng
  Kẻ say rượu người khật khùng
  Nào đâu có biết mình khùng hoặc say
  Khiến đời tự mộng mông lung
  Nhân quyền đánh mất lùng nhùng là đây
  Nhân quyền cha mẹ sinh ra
  Dân mình đã có từ thời Hùng Vương
  Cớ sao vật vã theo người
  Nhân quyền để mất khiến đời cười chê
  Ấy chỉ bởi mình chưa tự tỉnh
  Chưa trưởng thành chưa lúc thành niên
  Ngây thơ tin bậy ở người
  Nhân quyền đánh mất bởi người bao năm
  Nên tới lúc phải cần lấy lại
  Để thành người độc lập tự do
  Toàn dân làm chủ nước mình
  Nhân quyền là vậy hỏi người biết không ?

  Võ Hưng Thanh
  (13/4/13)

Phản hồi