WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

79 Phản hồi cho “MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR”

 1. Chưng Sơn says:

  Con CCCĐ Chí Phèo viết : “.Làng Mai đứng hạng 2 vì có lẻ là tt dạy đặc biệt của sư ông phá giới ! (nghe nói có vợ (thíchchânkhông ,vc ,em của casĩ cao thái…) và có 2 con vói TNH.”
  Con CCCĐ Chí Phèo, đứng 4 chân , nghiêm chỉnh nghe ta dậy đây : Nếu that sự sư Nhất Hạnh có 1 vợ và 2 con, thì cũng không có gì là bất bình thường cho một người đàn ông cả, và nó không hề trở ngại cho việc ông ta đạt được trí tuệ nhờ thiền định tánh không của Phật Thích Ca cả, và bằng chứng là ông ta vẫn hướng dẫn cho nhiều ngàn người tu học theo cách của ông ta và do thành qủa hoằng pháp này mà ông ta được vinh danh khắp thề giới. Điển hình là thành phố Oakland đã vinh danh ông là 1 trong 25 người ảnh hưởng tới tâm linh cho con người và đã dựng tưọng của ông ta tại Oakland.
  Còn các con CCCĐ đật lên đầu thờ một đúc tháng cha tên Bềnéđítto (Benedict), và gọi hắn là “thánh Cha”. Trịnh trọng thờ kính hơn cả ông bà, tổ tiên của mình thì thật sự hắn là kẻ bị báo chí phanh phui là một tên gay và có những hành vi không thích hợp với các con chien cách nay 30 mươi năm (Tuy không nói rõ nhưng chắc chắn là lắp đít con nít thôi). Đó mới là điều nhục nhã, đội quần nghe chưa?
  Như vậy thì các con CCCĐ, nhớ truớc khi bêu xấu bất cứ chuyện gì, hay vị sư nào của Phật Giáo thì cũng nên nhìn lại thân phận mình trước hết nghe chưa? Chuyện nhà mình thì bét be, chớ có đi nhòm vào nhà người khác mà mang nhục thêm nghe chưa?
  Ấy là chưa kể cái tôn giáo của các con CCCĐ là một tôn giáo chuyên xiểm dương loan luân, cướp bóc, gây biết bao tàn sát trên thế giới nữa đó. Có cả hàng núi tài lieu, bang cớ các CCCĐ nên biết điều mà tự chế nghen.

Phản hồi