WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:37:pm 03/07/09 Đăng ngày “July 3rd, 2009”

Tính ồn ào lắm chuyện của người Việt

Tính ồn ào lắm chuyện của người Việt

Ảnh mang tính minh họa (nguồn: Google) Quả thật chúng ta lắm chuyện theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khác với người Mỹ những nơi hội họp hay làm việc của họ thật yên lặng. Họ chăm chú làm việc hay lắng nghe người khác nói, không muốn nghe họ cũng giữ yên lặng [...]

04:37:pm 03/07/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ăn “bốc (sít)“

Ăn “bốc (sít)“

1. Bài này được trình bày trong hoàn cảnh sự phản đối chủ trương khai thác bốc sít (Bauxite) ở tây Nguyên, của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cùng Chính phủ Việt Nam đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đang được [...]

04:12:pm 03/07/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »