WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:13:pm 25/07/09 Đăng ngày “July 25th, 2009”

Vật thể bơi chưa xác định

Vật thể bơi chưa xác định

Và cũng đừng quá ngạc nhiên, nếu một ngày nào đó bầu trời Hà Nội hay Sài Gòn bị các “vật thể bay lạ” chưa xác định tấn công.

02:13:pm 25/07/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chuyện Quê Hương: Khi tôm cá hiếm hoi giữa chợ miền Trung và Nam bộ

Chuyện Quê Hương: Khi tôm cá hiếm hoi giữa chợ miền Trung và Nam bộ

Mùa hè này, theo tin từ trong nước, tôm cá thường hiếm ngoài chợ, từ Quảng ngãi vào Phan thiết, qua Sàigòn đến Cần thơ, Cà mau … Các bà nội trợ lo lắng. Các nhà kinh tế, nhà kinh doanh hải sản xôn xao. Các chuyên gia về dinh dưỡng băn khoăn. Dân ta [...]

11:13:am 25/07/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »