WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:12:am 30/07/09 Đăng ngày “July 30th, 2009”

Sinh viên Luật Hà Nội phê phán Luật Đất Đai hiện nay

Sinh viên Luật Hà Nội phê phán Luật Đất Đai hiện nay

Đảng cộng sản theo học thuyết chuyên chính vô sản về bản chất là đối lập với luật pháp, tối kỵ luật pháp, dị ứng nặng với luật pháp. Luật gia Ngô Bá Thành từng ở trong Quốc hội Hànội phải mỉa mai rằng: “chế độ này có cả một rừng luật, nhưng vẫn thực [...]

11:12:am 30/07/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa?!

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa?!

1. Làm Người không ai không có Tổ Quốc. Là Người Việt Nam chúng ta có chung một Tổ Quốc Việt Nam. -Tổ quốc trên hết! Được sinh ra làm người ai cũng có một gia đình, một đất nước, một quê hương. Dòng đời cứ trôi đi, hết lớp này qua lớp khác, hết [...]

07:05:am 30/07/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »