WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:35:am 10/07/09 Đăng ngày “July 10th, 2009”

Mất dân tộc còn tệ hơn mất nước

Mất dân tộc còn tệ hơn mất nước

Đàn Chim Việt: Bài phỏng vấn do Đinh Quang Anh Thái (Người Việt) thực hiện với ông Hà Sĩ Phu. Vì lý do nào đó, phần cuối nói về các ông Võ Nguyên Giáp. Nguyễn Vĩnh Trọng, Đồng  Sĩ Nguyên.v.v. đã bị cắt đi. Chúng tôi xin chuyển tới bạn đọc nguyên bản của bài [...]

09:35:am 10/07/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Những ai thất bại?

Những ai thất bại?

Nhắc đến chuyện thất bại, ai ai cũng không bao giờ muốn điều đó đến với mình, nhưng đôi khi những gì ta không thích, nó vẫn cứ đến. Nếu thất bại mà chưa được xác định bằng hai chữ “hoàn toàn” thì vẫn còn có cơ hội làm lại. “Thua keo này ta bày [...]

05:24:am 10/07/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »