WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:49:pm 19/07/09 Đăng ngày “July 19th, 2009”

Nguyễn Mạnh Tường và Lê Trần Luật

Nguyễn Mạnh Tường và Lê Trần Luật

Luật sư Nguyễn Mạnh Tường sinh hồi đầu thế kỷ XX. Luật sư Lê Trần Luật chào đời vào cuối thế kỷ này. Giữa hai ông, xem ra, có một khoảng cách (khá) xa về tuổi tác và hoàn cảnh sống. Tôi ra đời sau Nguyễn Mạnh Tường và trước Lê Trần Luật khá lâu. [...]

06:49:pm 19/07/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngư phủ thời đại HCM quang vinh

Ngư phủ thời đại HCM quang vinh

Ngư phủ thời đại HCM quang vinh

01:54:am 19/07/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »