WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:15:am 20/07/09 Đăng ngày “July 20th, 2009”

Bàn về “Chặt cầu để tiến lên”

Bàn về “Chặt cầu để tiến lên”

Tôi vừa đọc được bài báo đăng trên mạng Tuần Việt nam của TS Vũ Minh Khương, tít là : “Chặt cầu để tiến lên“. Tôi được biết về TS Khương từ hơn 3 năm nay. Một giáo sư trẻ dạy học ở Đại học Quốc gia Singapore. Tôi từng đọc và chú ý một [...]

11:15:am 20/07/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »