WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:19:pm 13/07/09 Đăng ngày “July 13th, 2009”

Sẽ xét xử những người treo biểu ngữ “chống nhà nước”

Sẽ xét xử những người treo biểu ngữ “chống nhà nước”

Chính điều 88 là một điều luật vi hiến mà nhà nước đã sử dụng để khép tội những người yêu nước cần phải được vứt bỏ.

02:19:pm 13/07/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bắc Kinh tuyển lựa gia nô

Bắc Kinh tuyển lựa gia nô

Bắc Kinh tuyển lựa gia nô

01:56:am 13/07/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »