WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:39:pm 16/07/09 Đăng ngày “July 16th, 2009”

Lại thêm một nữ ký giả, một nhà họat động nhân quyền bị giết hại ở Nga

Lại thêm một nữ ký giả, một nhà họat động nhân quyền bị giết hại ở Nga

Hôm qua, 15-7-2009, nhà họat động cho nhân quyền nổi tiếng nhất của nước cộng hòa Chechnya đã bị bắt cóc vào buổi sáng tại thủ đô Grozny của Chechnya. Buổi chiều cùng ngày người ta đã tìm thấy bà bị bắn chết tại vùng Nazranov, thuộc nước cộng hòa Ingushetia. 10 giờ sáng ngày [...]

05:39:pm 16/07/09 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »