WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:51:am 28/07/09 Đăng ngày “July 28th, 2009”

Những suy nghĩ về đất nước [3]

Những suy nghĩ về đất nước [3]

Người lãnh đạo quốc gia phải hiểu rằng mối bang giao giữa nước này và nước kia là vì quyền lợi song phương; chứ không bao giờ vì lý tưởng của bất cứ chủ nghĩa nào. Cho nên không bao giờ có bạn hữu muôn đời hoặc kẻ thù truyền kiếp. Đồng Minh chỉ có [...]

06:51:am 28/07/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những chuyện không đâu vào đâu

Những chuyện không đâu vào đâu

Gần đây tại Hoa Kỳ và trong cộng đồng đấu tranh Việt Nam tại hải ngoại có những chuyện có thể liệt vào loại “không đâu vào đâu” trông như những màn hát xiệc. Chuyện không đâu vào đâu nhưng không phải là chuyện vô hại. Trước hết là chuyện ông tổng thống mau mồm [...]

06:24:am 28/07/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »