WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:19:am 18/07/09 Đăng ngày “July 18th, 2009”

Những kiến nghị gây sốc, khó xử kéo dài

Những kiến nghị gây sốc, khó xử kéo dài

Từ đầu tháng 4-2009, những Kiến nghị đòi ngừng khai thác bôxít ở Tây nguyên trở thành những sự kiện lịch sử chấn động lòng người, lay động xã hội.. Từ tháng 5-2009 mạng toàn cầu BauxiteViệtnam.Info trở thành mạng ăn khách nhất, lập những kỷ lục chưa mạng nào phá nổi (*). Phải công [...]

11:19:am 18/07/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »