WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:19:pm 22/05/10 Đăng ngày “May 22nd, 2010”

Phi thuyền không gian con thoi Atlantis

Phi thuyền không gian con thoi Atlantis

Phi thuyền Atlantis lần đầu bay vào không gian là tháng 10 năm 1985.

05:19:pm 22/05/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Từ Việt kiều đến “ngôi” Hoàng kiều

Từ Việt kiều đến “ngôi” Hoàng kiều

Đất nước 80% nông dân, cần nhiều cuộc thi “chân dài” để làm gì? Không lẽ để lội ruộng cấy lúa khỏi ướt?

08:12:am 22/05/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Một góc Thư Viện: Niềm vui nho nhỏ.

Một góc Thư Viện:  Niềm vui nho nhỏ.

Hiện có đến trên 4,500 nhân viên phục vụ tại cơ sở văn hoá nổi tiếng vào bậc nhất trên toàn thế giới ngày nay.

07:08:am 22/05/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Ông Hà Sĩ Phu lại bị quy tội “chống nhà nước XHCN”

Ông Hà Sĩ Phu lại bị quy tội “chống nhà nước XHCN”

Phương tiện mà ông Hà Sĩ Phu dùng “chống nhà nước” là Internet và điện thoại.

06:45:am 22/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ðổ máu cho tự do dân chủ

Ðổ máu cho tự do dân chủ

Người ta không thể chờ sống tự do dân chủ như nằm chờ sung rụng. Muốn hưởng các thành quả chế độ dân chủ mọi người phải tranh đấu.

06:23:am 22/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Văn hóa tranh luận

Văn hóa tranh luận

Những nguyên tắc căn bản của văn hoá tranh luận, về phương diện lý thuyết, không có gì quá phức tạp, hầu như người có học thức nào cũng biết, tuy nhiên, có lẽ do chưa bao giờ được bàn luận …

03:54:am 22/05/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »