WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:50:am 13/05/10 Đăng ngày “May 13th, 2010”

Từ “Tầu lạ“ đến “Nước ngoài“, “Nước lạ”!

Từ “Tầu lạ“ đến “Nước ngoài“, “Nước lạ”!

Năm 1988, lực lượng quân sự “nước ngoài” đã ngang nhiên chiếm đóng một số bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

06:50:am 13/05/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

TGM Hà Nội, ông Ngô Quang Kiệt lại đi ‘chữa bệnh’

TGM Hà Nội, ông Ngô Quang Kiệt lại đi ‘chữa bệnh’

Ông là ‘cái gai’ trong con mắt chính quyền Hà Nội. Chủ tịch tp. Hà Nội đã từng tuyên bố một cách không úp mở rằng, muốn thuyên chuyển ông đi.

06:28:am 13/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »