WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:12:pm 03/05/10 Đăng ngày “May 3rd, 2010”

Trung Quốc đã mua đứt châu Phi

Trung Quốc đã mua đứt châu Phi

Cứ 10 cây bị đốn ở Châu Phi thì có 7 cây được chở tới Trung Quốc.

04:12:pm 03/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thông Luận bị tin tặc phá hoại

Thông Luận bị tin tặc phá hoại

Đúng ngày 30/04 năm nay, công an mạng lại “bổn cũ soạn lại” giống như dịp lễ 02/09 năm ngoái, đã phá hoại trang Thông Luận, khiến bị gián đoạn trong thời gian này mặc dù bài vở không bị hư hại gì.

04:07:pm 03/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đ… và tầm quan trọng của nền an ninh quốc gia

Đ… và tầm quan trọng của nền an ninh quốc gia

Nhưng, mưu chước của họ đã bị các chiến sỹ an ninh của chúng ta phát giác, ngăn chặn, dập tắt ngay từ trong trứng nước. Hai tên này đã bị bắt ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, cấm xuất cảnh sang đất nước Thái Lan.

05:26:am 03/05/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bọc giẻ và cái kim…

Bọc giẻ và cái kim…

Sự thật – Lịch sử dù có bị bưng bít, che chắn đến thế nào, cuối cùng cũng sẽ được phơi ra ánh sáng.

12:00:am 03/05/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chuyện kể sáng ba mươi

Chuyện kể sáng ba mươi

Những chuyện đời thường, không có hồi kết. Hôm nay nhường chỗ cho chuyện đời người một hôm chăng? Những mảnh đời dạt trôi theo dòng lịch sử, ai cũng có chuyện về 30 tháng 4 để kể.

12:00:am 03/05/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »