WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:55:am 04/05/10 Đăng ngày “May 4th, 2010”

Những cuộc khởi nghĩa bị dập tắt

Những cuộc khởi nghĩa bị dập tắt

Làm mẹ nó phim gì nội dung kiểu hòa thuận, đồng lòng với triều đình thì tha hồ nhận đầu tư, tha hồ bớt xén, tha hồ được bọn bồi bút ca ngợi

01:55:am 04/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chính quyền CS có muốn hòa giải, hòa hợp hay không?

Chính quyền CS có muốn hòa giải, hòa hợp hay không?

Họ không cần biết đến nỗi đau của hàng chục triệu ngừoi thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa thua trận.

01:40:am 04/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lời cuối với Đảng

Lời cuối với Đảng

Đảng đã là tòan bộ quãng đời làm việc, chiến đấu và cống hiến hết mình của tôi. Tôi viết những dòng này cũng là vì đảng, hoàn toàn không phải vì tôi.

12:00:am 04/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »