WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:07:pm 31/05/10 Đăng ngày “May 31st, 2010”

Áo Jessica

Áo Jessica

Thật khủng khiếp khi người ta mang tâm thù hận đồng loại. Nhưng thương cảm trong bất lực còn khủng khiếp hơn.

12:07:pm 31/05/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Kỷ niệm Thăng Long tròn… một tuổi?

Kỷ niệm Thăng Long tròn… một tuổi?

Với cách nhiệt tình sửa sang Hà Nội như thế này chẳng mấy chốc, Thăng Long ngàn tuổi của chúng ta sẽ biến thành một tuổi.

12:00:am 31/05/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »