WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:03:pm 19/05/12 Đăng ngày “May 19th, 2012”

Tệ hơn là điếm bút. Những kẻ đáng thương hại!

Tệ hơn là điếm bút. Những kẻ đáng thương hại!

Sự mất trí của các văn nô lề đảng đã tạo ra những “tác phẩm” vừa ra mới đời đã chết ngay lập tức!

10:03:pm 19/05/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phao 19 tháng 5

Phao 19 tháng 5

01:45:am 19/05/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nhật ký một năm sau ngày 30 tháng tư, 1975 [kết]

Nhật ký một năm sau ngày 30 tháng tư, 1975 [kết]

Nhiều gia đình tỏ ra tuyệt vọng với chế độ. Chế độ đã đẩy họ đến con đường cùng, đến ngõ cụt.

12:00:am 19/05/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »