WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:18:am 28/05/12 Đăng ngày “May 28th, 2012”

‘Việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng đúng quy trình’

‘Việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng đúng quy trình’

Hằng năm thanh tra nhà nước, kiểm toán nhà nước đều có kế hoạch thanh tra, kiểm toán.

06:18:am 28/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trần Khải Thanh Thủy: Nhỏ lệ cùng dân

Trần Khải Thanh Thủy: Nhỏ lệ cùng dân

Trần Khải Thanh Thủy đã dành ngòi bút của mình khá nhiều cho dân oan qua hàng loạt bài viết

03:47:am 28/05/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Cụ Lý…tống ai?

Cụ Lý…tống ai?

Tiếp tục xịt hơi cay sẽ làm cho cả hai phía trong đám đông cùng chảy nước mắt, hận thù sẽ còn mãi mãi cho dù đất nước đã trải qua gần 4 thập kỷ sống trong hòa bình.

03:23:am 28/05/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »