WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:28:am 08/03/14 Đăng ngày “March 8th, 2014”

Phạm Thị Hoài: Đông Tây nam nữ

Phạm Thị Hoài: Đông Tây nam nữ

Đàn ông Việt Nam phức tạp hơn gấp bội: sống ở thế kỉ 21, tuyên ngôn ở thế kỉ 30, tư duy ở thế kỉ 19, cảm xúc ở thế kỉ 18, yêu đương ở thế kỉ 20 và lấy vợ ở thế kỉ 15. Điều đáng kinh ngạc là phần lớn phụ nữ Việt Nam trong cùng một ngày chịu được chừng ấy niên đại.

05:28:am 08/03/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bài thơ trên váy

Bài thơ trên váy

Lời tác giả: Bốn nghìn năm người đàn bà Việt Nam đã chống Trung Hoa bằng váy. Nước ta phụ nữ quyết mặc váy, không chịu mặc quần như bên Tàu, nên mới có câu ca dao : “Cái trống mà thủng hai đầu/Bên ta thì có bên Tàu thì không”. Vua Minh Mạng theo [...]

05:16:am 08/03/14 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Hội nghị thăng tiến của sinh viên VN nhắm về tương lai

Hội nghị thăng tiến của sinh viên VN nhắm về tương lai

Tuổi trẻ thường vô tư, bất vụ lợi,và không có thành kiến. Những người lãnh đạo MAUVSA là những người dấn thân.

05:07:am 08/03/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »